ارواح را بشناسیم

ارواح را بشناسیم

ارواح را بشناسیم

ارواح را بشناسیم ……

هستی مملو از موجوداتی نامیرا و دارای آگاهی به نام ارواح است . در ادیان،مکاتب و جریان باطنی و ….. به شکل های مختلف بر وجود ارواح و دسته بندی میان آنها تاکید شده است .
اما ضرورت کسب و دانش و آگاهی نسبت به نظام ارواح و نقش و عملکرد آنها چیست ؟
خداوند مقتدر از طریق ارواح کارگزارش ، به هدایت انسانها و هستی بر طبق خواسته ، برنامه و نظام تغییر ناپذیرش ، می پردازد . هر انسانی می تواند با اطلاع از وظایف و شرایط آگاهی هر گروه از ارواح به سیر تحول و تکامل خود سرعت بخشد .

او هم چنینی می تواند با اجتناب از ارواح پلید و انجام اعمالی موجب حمایت ارواح پاک شود و از مجازات های قطعی و قدرتمند ارواح کارگزار دوری جوید .

ارواح

• انواع ارواح

حضرت علی (ع) می فرماید : “ارواح مثل ارتش تقسیم بندی دارند “
ارواح یا همان موجودات نامیرای دارای آگاهی را می توان بر اساس قابلیت تغییر پذیر بودن یا نبودن آگاهی آنها و ساختار انرژیشان دسته بندی نمود .
گروه اول ارواحی هستند که دارای آگاهی ثابتی می باشند که خود به دو گروه تقسیم می شوند . دسته اول فرشتگانند که نگه دارنده و حافظان نظم در جهان هستند .

دسته دوم ارواح شیاطین هستند که تنها به بدی تشویق می کنند . در راس آنها شیطان قرار دارد که خود دارای اولاد ، هم دستان و همکارانی در جهت مقاصدش می باشد .
در واقع دنیای اطراف مملو از ارواحی است که انسان را به سوی دو جهت مخالف دعوت می کنند ولی بر طبق نقشه الهی ، تنها راه سعادت انسان در پیروی از ارواح مقدس است .
گروه دوم شامل ارواحی می شوند که آگاهی قابل تغییر دارند و میان خوب و بد بودن حق انتخاب دارند .

اینان می توانند بر طبق خواسته ها و مقاصدشان یر دنیای اطراف خود اثر بگذارند .

در جلسات احضار ارواح اغلب این گروه هستند که حاضر شده و پدیده هایی گاه بسیار متفاوت را از خود بروز می دهند . ارواح انسانی و جن در این گروه قرار می گیرند .

ارواح را بشناسیم

ارواح متعالی تر انسانها در این گروه با توجه به اینکه همچنان در حال پیمودن سیر تحولی و تکامل خود به سر میبرند ، مسئولیت هایی را بر عهده می گیرند .

انجام صحیح مسئولیت ها باعث ارتقاء سطح آگاهی آنها و تسریع در تحول روحیشان می شود . این مسئولیت ها بر اساس سطح دانش و آگاهی ، پیشرفت آنها در زمینه معنویت و امور باطنی و حتی ظاهری و یا نزدیکی شان به شخص یا گروهی متفاوت می گردد .
گاهی یک روح سرپرستی و نظارت بر شخصی را بطور کلی ( نظارت بر همه زوایای زندگی فرد ) و یا موردی ( مثل کمک به خلق ،آثار بدیعی در موسیقی ) می پذیرد .

این پذیرش یا به دلیل علاقمندی روح به شخص مورد نظر بوده و یا در امری که شخص به آن مشغول است ، دارای توانایی می باشد .
ارواح راهنما همانند مدیرانی هستند که با توجه به قابلیت ها ، افکار و اعمال زیر دستانشان ، نقشها و برنامه های جدیدی برای آنها طرح ریزی می کنند.

آنها از طرق گوناگونی چون ایجاد رویایی خاص یا جرقه فکری در ذهن و یا وادار کردن اطرافیان شخص به بیان حرفی یا عملی و یا چیدن سلسله هایی از وقایع معنی دار در کنار هم شخ مورد حمایتش را به امری آگاه می کند .
اما ارواح آلوده تر در این گروه چون دارای قصدها و افکار آلوده تر و گاه بسیار شیطانی هستند در هر جایی حضور یابند، سعی می کنند افکار پلید خود را تحقق بخشند و به آزار و اذیت زندگان بپردازند .

ارواح

در اثر فعالیت های نادرست این ارواح ، پلیدی در میان انسانها شایع می گردد.

این ارواح به دلیل داشتن علایق و افکار مادی گاه قادر نیستند که بعد از مرگ وارد سطوح بالاتر هستی شوند و گاهی به خواست خود بر ارضای خواسته هایشان بطور مداوم به دنیای مادی مراجعت می کنند ، عده آنان در دنیای مادی زیاد است .
به محض اینکه فردی به نفسانیات خود توجه کند و بر اساس نفس شیطانی عمل نماید . ( برای مثال به مواد مخدر روی آورد ) به دلیل پارگی در حوزه انرژی محافظ در اطراف کالبد مادیش ، ارواح پلید امکانی برای ورود به هاله و در مواردی حتی به کالبد مادی آن فرد به دست می آورند.
بسیاری از ناهنجاری های رفتاری و حتی گاهی بیماری ها ناشی از القائات این گونه ارواح آلوده و یا شیطانی است .

تحت تاثیر قرار گرفتن توسط ارواح پلید ، انواع گوناگونی دارد و دارای سطوح متفاوتی لز یک تحریک به عملی خاص تا تسخیر کامل کالبد مادی می باشد .

برای مثال روحی که در زمان حیات مادیش علاقمند به مشروبات الکلی بوده ممکن است پس از مرگ ، فرد مستعد و آماده ای را بیابد و با تلقیناتی به ذهن او ، وی را وادار به خوردن مشروبات الکلی کند تا از این طریق لذتی را که در خود به دلیل نداشتن کالبد مادی نمیتواند به دست آورد کسب نماید .

گاه این احتمال وجود دارد شخص مورد هجوم روح پلید ، دچار حالات وسواسی بیمار گونه گردد .

ارواح را بشناسیم

این ارواح حتی قادرند فردی را بر خلاف میلش به قتل یا خودکشی وادار کنند .
هر نوع فکر یا عملی که از ما صادر می شود عکس العمل هایی به دنبال خواهد داشت ، دسته ای از عکس العمل ها مربوط به پاداش یا مجازاتی است که نصیبمان خواهد شد .
از طرفی اعمال و افکار ما چراغ سیزی برای دوستی با ارواح پاک یا پلید خواهد بود .

در صورتی که اعمالی اشتباه و ناهماهنگ با خواست پروردگار داشته باشیم دوستان پلید و شیطانی در اطراف خود جمع می کنیم ولی اگر فرد پاک سرشتی باشیم دوستانی پاک ، خلاق ، فداکار و دلسوز را جذب خواهیم کرد .