قانون جذب۱۳۹۹/۱۰/۲ ۲۰:۲۱:۲۳

قانون جذب

نوشته های قانون جذب

  • قدرت ضمیر ناخودآگاه

قدرت ضمیر ناخودآگاه

قدرت ضمیر ناخودآگاه خود را درک کنید ، اگر واقعا قصد دارید که در زندگی خود به موفقیت و کامیابی دست پیدا کنید باید بدانید که ذهن ناخودآگاهتان به چه صورت کار می کند و از خود واکنش نشان می دهد .باید به این امر اعتقاد داشته باشید که هیچ گاه برای دست یابی به رویاها و آرزوها دیر نیست ....

  • انرژی مثبت ، یعنی خوشبختی

انرژی مثبت ، یعنی خوشبختی

زمانی که انرژی کافی داشته باشیم می توانیم به مسائلی که برایمان اهمیت دارند و کارهایی که باید انجام شوند بپردازیم اما فراموش نکنیم تنها هنگامی می توانیم احساس خوشبختی را درون خویش پیدا کنیم که از انرژی ذخیره شده کافی برای افزایش کیفیت همه...

  • آشنایی با قانون جذب

آشنایی با قانون جذب

بزرگترین راز زندگی ما قانون جذب است . قانون جذب بیان می کند هر چیزی مشابه خود را جذب می کند . بنابراین وقتی تو راجع به چیزی فکر میکنی ، در همان زمان مشابه همان افکار را به سوی خودت جذب می کنی . گویی افکار از جنس آهن ربای مغناطیسی هستند و موج می فرستند. بنابراین اگر فکری از ذهنت بگذرد...

Go to Top