ماهیت و زندگی ارواح۱۳۹۹/۸/۲۰ ۹:۴۸:۱۷

ماهیت و زندگی ارواح

آشنایی با ماهیت و زندگی ارواح

  • ارواح متعالی

ارواح متعالی

گر چه خداوند از روح خود در وجود تک تک انسان ها دمیده است اما تنها تعداد بسیار اندکی نسبت به کل انسانها در هر دوره قادر میشوند روح الهی را در خود بیدار کرده و در نواحی بالایی روح خود مستقر گردند و به شناخت و تجربه روح الهی نائل شوند.این تعداد بسیار اندک را ارواح متعالی میگویند...

  • ارواح را بشناسیم

ارواح را بشناسیم

هستی مملو از موجوداتی نامیرا و دارای آگاهی به نام ارواح است . در ادیان،مکاتب و جریان باطنی و ….. به شکل های مختلف بر وجود ارواح و دسته بندی میان آنها تاکید شده است اما ضرورت کسب و دانش و آگاهی نسبت به نظام ارواح و نقش و عملکرد آنها چیست ؟خداوند مقتدر از طریق ارواح کارگزارش ، به هدایت انسانها و ...

  • اثبات روح و تاریخچه عقیده به آن

اثبات روح و تاریخچه عقیده به آن

اولین مسئله زیر بنایی در علم النفس ، اثبات موجودیت مستقل مجرد از ماده برای نفس است زیرا این مسئله محور تمام مسائل علم النفس از دیدگاه اسلامی می باشد و این بحث محوری در همه مسائل قوای مورد بحث تاثیر کلی دارد و...

رفتن به بالا