ماهیت و زندگی ارواح۱۳۹۹/۸/۲۰ ۹:۴۸:۱۷

ماهیت و زندگی ارواح

آشنایی با ماهیت و زندگی ارواح

  • ارواح را بشناسیم

ارواح را بشناسیم

هستی مملو از موجوداتی نامیرا و دارای آگاهی به نام ارواح است . در ادیان،مکاتب و جریان باطنی و ….. به شکل های مختلف بر وجود ارواح و دسته بندی میان آنها تاکید شده است اما ضرورت کسب و دانش و آگاهی نسبت به نظام ارواح و نقش و عملکرد آنها چیست ؟خداوند مقتدر از طریق ارواح کارگزارش ، به هدایت انسانها و ...

  • اثبات روح و تاریخچه عقیده به آن

اثبات روح و تاریخچه عقیده به آن

اولین مسئله زیر بنایی در علم النفس ، اثبات موجودیت مستقل مجرد از ماده برای نفس است زیرا این مسئله محور تمام مسائل علم النفس از دیدگاه اسلامی می باشد و این بحث محوری در همه مسائل قوای مورد بحث تاثیر کلی دارد و...

Go to Top