متعالی ساختن میل و آرزو

متعالی ساختن میل و آرزو

متعالی ساختن میل و آرزو

متعالی ساختن میل و آرزو

کنترل امیال ، به معنی عدم تسلیم شدن در برابر مسائل دنیوی و رفتن به سمت و سوی روحانی است .
کنترل یا متعالی ساختن امیال ، مبارزه ی سرسختانه با آنها نیست .

جنگ با امیال ، منجر به قوی شدن و شدت یافتن آنها می شود .

به آتش امیال و خواسته ها هیزم اضافه نکنید و فعالیت هایتان را کاهش دهید .

درک و فهم را بپرورانید و تشخیص دادن را بیاموزید ، دعا کنید و آواز بخوانید .تکرار ذکر انجام دهید.

به این ترتیب امیال به تدریج مقداری از قدرتشان را از دست می دهند .
هنگامی که عشق الهی رشد کند ، کنار گذاشتن اعمال خود به خود انجام می شود و عابد سرمست از خدا می گردد .
او هیچ چیز نمی شناسد مگر خدای محبوبش را . ذهنش همواره متوجه پروردگارش است . او قادر به انجام عمل خلافی نیست .

کلیه اعمالی که در تطابق با او می باشد برایش اتفاق می افتد . خواسته و آرزو پایان یافته و هیچ میل بیرونی در او وجود ندارد .

فقط خدا را می بیند ، به غیر از او چیز دیگری سخن نمی گوید ، به هیچ چیز گوش نمی سپارد ، میل و آرزویی ندارد . گاهی اوقات سکوت می کند و به آرامی در سکوت می نشیند .

متعالی ساختن میل و آرزو

حال در این وضعیت چگونه می تواند کار کند ؟

در این جا منظور کناره گیری از فعالیت های دنیوی یا وظایف روحانی نیست بلکه زدودن خودخواهی ، خودپسندی ، دلبستگی به نتیجه ، میل و اشتیاق و غیره می باشد .

فعالیت ها نمی توانند توقف یابند بلکه می توانند با تسلیم کامل روح فردی به خداوند ، قداست یافته و تقدیم او گردند .

در این صورت برای عابد تفاوت بین اعمال روحانی و دنیوی از بین می رود و کاری مقدس است که ، پیشکش خداوند گردد و اظهار عشق به ساحت او باشد .
او انتظار دریافت نتیجه ی اعمالش را دارد و با بهره از تمامی لذائذ ، نتیجه ی آن را دریافت می کند و لذت او در حد تلاش ثمربخشی است که انجام می دهد .
او دوباره کارماهای بد و خوب را انجام می دهد و بدین ترتیب در چرخه بی پایان سامسارا یا آواگامانا – چاکرا گرفتار می شود .
از این روست که بصیرت یافتگان توصیه می کنند باید بدون انتظار از نتیجه ی عمل تلاش کرد و آن را در راه خداوند وقف نمود تا قلب پاک و خالص شود و توسعه یابد .

به همین دلیل در بهاگوادگیتا آمده است “هر چه انجام می دهی ، میخوری ، هدیه می دهید ، هر چه از روی اراده و اختیار انجام می دهی بدان گونه باشد که به من تقدیم کنی”.

متعالی ساختن میل و آرزو
خود پرستی و جاه طلبی موانعی بر سر راه تسلیم می باشند و آساناهای حیله گر و پنهان شده در تلاش هستند به سطح ذهن بیایند .

اگر سالک مراقب نباشد و ضعف در تمرینات معنوی او وجود داشته باشد یا با افراد دنیا پرست همنشین باشد امیالی که سرکوب شده اند با قدرت دو برابر دوباره ظاهر می شوند .

معمولا سالک ، آگاهانه یا ناآگاهانه عمدا یا سهوا برای خشنودی خود ، بعضی از خواسته ها و امیال را مورد توجه قرار می دهد .

او نمی خواهد به طور کامل از خواسته هایش جدا باشد به همین دلیل تسلیم بودن او کامل نیست و در نتیجه لطف و رحمت خداوند نازل نمی شود
حتی اگر ذره ای از امیال و خودپرستی وجود داشته باشد مانع رحمت الهی می گردد .
بدین ترتیب نیاسا به معنای رهایی و نیرودها ” کنترل ” ذهن و دوری گزیدن از نتیجه ی عمل است .
رها نکردن خود پرستی ، امیال ، خودخواهی و مادی گرائی به نفس پرستی ختم می شوند .

متعالی ساختن میل و آرزو

اگر نفس پرستی نابود شود تسلیم شدن آسان می گردد .

حتی اگر کوچک ترین ذره ای از خودپرستی وجود داشته باشد ، خداوند خود را نشان نخواهد داد .
فرهنگ و تغییر و تحول رو به گسترش است . یک عمل خلاقانه از ذهنی مترقی نشأت میگیرد تا به کمال نزدیک شود .

یک شخص ، بدن و ذهن نیست . انسان ساختاری مرکب دارد و ترکیبی از نیروهای جسمانی ، انگیزش های حیاتی ، تنش ها و فشارهای عاطفی ، آرزوهای معنوی ، نیازهای معقول و منطقی است .

هر چه هماهنگی در آنها بیشتر باشد انسان احساس راحتی بیشتری می کند و هر چه شخص بتواند امیال و خواسته هایش را کنار بگذارد و راه معنوی را سیر کند سریع تر می تواند به معبود رسیده و در نهایت به آرامش کامل برسد .