هاله نورانی انسان

هاله نورانی انسان

هاله ی نورانی انسان

میدان ظریف انرژی اطراف انسان هاله نام دارد .

این انرژی حیاتی تجلی چند بعدی انرژی درخشان کیهانی است ، که کالبد فیزیکی را در بر گرفته ، در آن نفوذ می کند . به آن حیات و معنا می بخشد .
هاله تصویر کامل زندگی ما است . هاله در بر گیرنده ی آگاهی ما است ، همه ی افکار و احساسات و آگاهی ما از آن منشاء می گیرند .
هاله شامل تمام تجربیات زندگی ما از لحظه ی تولد تا لحظه ی مرگ است .

هم چنین هاله شامل همه ی خاطرات گذشته زندگی ما است که از طریق سرنوشت (کارما ) پیشاپیش معین شده است .
هاله کالبد زنده و چند بعدی آگاهی ماست که افکار و احساسات واقعی را نشان می دهد زیرا همواره به واقعیت درونی ما پاسخ می دهد .

در واقع وضعیت کالبدهای نامرئی ، لایه های هاله ای و چاکراها می توانند به واسطه ی تجربیات ما و نحوه پاسخ ما به آنها هر روز با روز پیش متفاوت باشند .
با مشاهده ی ساختار و رنگهای هاله می توانیم اطلاعات مهمی درباره ی سلامت جسمی ، عاطفی ، ذهنی و روحی فرد کسب کنیم .
رنگها بازتاب سلامت کلی هاله هستند . یک هاله ی سالم دارای رنگهای شفاف ، روشن و درخشان است .

رنگهای کدر در هاله نشان دهنده ی مشکل یا بیماری هستند .

محل و شدت گرفتگی و عدم کارایی انرژی می تواند شدت و مرحله ی بیماری را نشان دهد .
رنگها هم چنین بازتاب وضعیت ذهنی و عاطفی ما هستند .

مثلا رنگ غالب زرد در هاله ، یا تابش رنگ زرد قوی در کالبد ذهنی ، نشان دهنده ی تمایل به زندگی ، تجربه و تفکر است .
هاله از کالبدهای جداگانه و در عین حال مرتبط با آگاهی و لایه های انرژی اتری تشکیل شده است .

چهار کالبد نامرئی آگاهی که مشخص کننده ی شخصیت ، ادراک ، روش زندگی و عواطف روحی ما هستند عبارتند از :

کالبد اتری – کالبد عاطفی – کالبد ذهنی – کالبد معنوی

هاله نورانی انسان

هم چنین هاله دارای هفت لایه ی مجزای انرژی است که به نحو بنیادی با آن چه سیستم چاکرا می نامیم و در طول نخاع قرار گرفته است در ارتباطند .

اصولا تفاوت بین لایه ی هاله ای و یک کالبد هاله ای این است :

(( یک کالبد هاله ای ، کالبدی از شعور و آگاهی است . یک لایه ی هاله ای نمود فعالیت چاکرا در هاله است ))

• چهار کالبد نامرئی هاله نورانی انسان

۱) کالبد اول : کالبد علّی – کالبد معنوی

کالبد معنوی ، کالبد آگاهی همراه با مسیر واقعی معنوی و خط مشی زندگی ما است .

کالبد معنوی والا ترین سطح توانایی بالقوه و بازتاب توانایی ما برای آشکار ساختن استعدادهای بالقوه روحی در زمین است .

اصل و بنیاد واقعیت وجود ما ، ابراز ( وجود )) است و این علت نهایی هستی ما است .
کالبد معنوی که کالبد علّی نیز نامیده می شود ، بالاترین نوسان را در بین کالبدهای هاله ای دارد .
بسته به میزان تکامل روحی ما ، این کالبد میتواند تا فاصله ۹۰ سانتی متری از کالبد فیزیکی وسعت داشته باشد
کالبد معنوی سفید رنگ و درخشان است و حاوی ماهیت واقعی روحی ما است . 

(( آگاهی علّی در رابطه با ماهیت موضوع است در حالی که آگاهی ذهنی جزئیات موضوع را مطالعه می کند ، کالبد علّی نشانگر ماهیت ماده و علل واقعی نهفته در پس توهم ظاهر است …. سطح علّی دنیاس واقعیت هاست ….. و با ماهیت و طبیعت بنیادی چیزها در در ارتباط است .شفا بخشی در این سطح قوی تر از کالبد ذهنی است )) .

۲) کالبد دوم : کالبد ذهنی

کالبد ذهنی یک نقشه ی کلی از پتانسیل روحی ما است .

به هر حال این پتانسیل ( توان بالقوه ) برای به روز و به مرحله ی تجربه در آمدن ، نیاز به طرح های انرژی دارد .

این طرح های انرژی به صورت افکار ( آگاهانه و ناخودآگاه ) در کالبد ذهنی ذخیره شده اند .

طرح های ذخیره شده در کالبد ذهنی ، چارچوب مشخصی را برای بروز شخصیت درونی ایجاد می کنند .

(( خود )) اندیشه های واقعی را از طریق کالبد ذهنی بیان می کند و آشکار می سازد.
کالبد ذهنی به صورت یک نور زرد طلایی دیده می شود که از ناحیه سر و شانه ها می تابد و اطراف تمام بدن گسترش می یابد .

وقتی فرد روی یک فرایند ذهنی تمرکز میکند ، کالبد ذهنی بزرگتر و روشن تر دیده می شود .

کالبد ذهنی که تا فاصله ی ۳۰ سانتیمتر از بدن امتداد دارد ، افکار را به کالبد عاطفی انتقال می دهد که نسبت به افکار ، واکنش های عاطفی نشان می دهد ، مانند : عشق ، ترس ، شادی ، خشم و غیره ….
یک کالبد ذهنی متعادل برای انسان روشنی و هدایت به ارمغان می آورد .

هاله نورانی انسان

۳) کالبد سوم : کالبد عاطفی – اثیری

کالبد عاطفی نسبت به کالبد اتری سیال تر و دارای نوسانات بالاتری است .

کالبد عاطفی که بازتاب کیفیت و شدت عواطف است به صورت ابرهایی رنگین و متحرک دیده می شود .
در هنگام ضربه و شوک به نظر می رسد که این بخش ناگهان از وجود ما بیرون می پرد و نوعی (( بی حسی عاطفی )) ایجاد می کند که به ما فرصت می دهد تا به تدریج خود را با حادثه تطبیق دهیم .

کالبد عاطفی که کالبد اثیری نیز نامیده می شود جایگاه عواطف ما است .
کالبد عاطفی پل بین ذهن و کالبد فیزیکی است . انرژی عاطفی ما بر ترسها ، امیدها ، عشق ها و دردهای ما حاکمیت دارد .
کالبد عاطفی ، شدت و طبیعت بروز شخصیت فرد را در سطح فیزیکی کنترل می کند .

کالبد عاطفی ( کالبد اثیری ) نمایشگر آرزوها ، خلقیات ، احساسات ، تمایلات و ترس های ما است .
(( خود )) عاطفی ، بیان (( خود )) ذهنی ما است ، کالبد عاطفی بیان کالبد ذهنی است .

گرفتگی عاطفی مانع آشکار شدن و شفافیت افکار و خط مشی در کالبد فیزیکی می شود .
انرژی کالبد عاطفی بر کالبد اتری تاثیر می گذارد که آن هم به نوبه ی خود بر کالبد فیزیکی تاثیر دارد .

۴) کالبد چهارم : کالبد اتری

کالبد اتری به صورت رنگ یا سایه ی آبی – خاکستری دیده می شود و تقریبا ۲/۵ سانتیمتر از کالبد فیزیکی وسعت دارد .
کالبد اتری مسئول انتقال انرژی حیاتی از میدان انرژی کیهانی به کالبد فیزیکی است .

کالبد اتری از ماده ی اتری یا نامرئی تشکیل شده است و طرح بنیادی کالبد فیزیکی را تشکیل می دهد .
هر سلول کالبد فیزیکی ، یک قرینه ی اتری دارد .

کالبد اتری به عنوان یک فیلتر نیز عمل می کند ، انرژی کیهانی از طریق کالبد معنوی ، ذهنی ، عاطفی و اتری به جسم فیزیکی می رسد .
کالبد اتری ، سطح حد واسط بین کالبد فیزیکی و سایر کالبدهای نامرئی هاله است .

هرگاه جریان انرژی قطع شود کالبد فیزیکی دچار اشکال می شود و اگر این عدم تعادل تصحیح نشود بیماری در کالبد فیزیکی نمودار می شود .

هر یک از کالبد های نامرئی هاله با ساید کالبد ها در ارتباط است .

هاله نورانی انسان

• هفت سطح هاله نورانی انسان

۱. لایه اول : لایه ی اتری

کالبد اتری ( تشکیل شده از اتر که حالتی بین ماده و انرژی است ) از خطوط ظریف انرژی تشکیل شده است مانند یک شبکه ی درخشان از پرتوهای نور سفید – آبی ، ساختار شبکه مانند لایه  اتری در حرکت مداوم است .

این لایه تا فاصله حدود ۵ تا ۶ سانتیمتر از کالبد فیزیکی وسعت دارد .

رنگ لایه اتری از آبی روشن تا آبی تیره متّغییر است . ساختار این لایه با کالبد فیزیکی یکسان بوده ، تمام جزئیات آناتومی و ارگانها را در بر می گیرد .

۲. لایه دوم : لایه ی عاطفی

لایه ی احساسات ، ساختار آن سیال تر از لایه ی اتری است و با کالبد فیزیکی یکسان نیست .

این لایه به صورت ابرهایی رنگین از جنسی ظریف با حرکت سیال و مداوم دیده می شود که نشان دهنده ی طیف کامل عواطف ماست .

فاصله ی حاشیه ی این لایه از کالبد فیزیکی ۲/۵ تا ۷/۵ سانتیمتر است .

هاله نورانی انسان

۳. لایه سوم : لایه ذهنی

جنسی ظریف تر از کالبد عاطفی دارد . این لایه به صورت نوری به رنگ زرد روشن که اطراف سر و شانه می تابد و اطراف کل بدن وسعت پیدا می کند دیده می شود .

حاشیه این لایه ۷/۵ تا ۲۰ سانتیمتر از کالبد فیزیکی فاصله دارد . کالبد ذهنی ، یک کالبد ساختاری نیز هست .

این کالبد حاوی ساختار اندیشه های ماست …. شکل های افکار در این لایه قابل مشاهده اند .

۴. لایه ی چهارم : لایه ی اثیری

کالبد اثیری فاقد شکل ثابت است و از ابرهایی از رنگ تشکیل شده است .

وسعت آن تا فاصله ای حدود ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر از کالبد فیزیکی است .
این کالبد ما را با بعدهای بالاتری از واقعیت ارتباط می دهد . این سطح ، راه ورودی سطح اختری است .

هاله نورانی انسان

۵. لایه ی پنجم : لایه ی کلیشه ای اتری

این لایه حاوی طرح کلیشه ای تمام اشکال موجود در سطح فیزیکی است .

این لایه الگوی کاملی برای لایه اتری است .وسعت آن تا فاصله ۴۵ تا ۶۰ سانتیمتر از کالبد فیزیکی است .
این سطحی است که صوت تبدیل به ماده می شود.

لایه کلیشه ای اتری هاله ، فضایی خالی یا منفی ایجاد می کند که منشا ساختار شبکه ای است که کالبد فیزیکی در آن رشد می کند .

۶. لایه ششم : لایه ی آسمانی

سطح ششم ، کالبد آسمانی نام دارد . وسعت آن حدود ۶۰ تا ۱۰۵ سانتیمتر از جسم فیزیکی است .

در این سطح است که ما وجد و شعف معنوی را تجربه می کنیم .

از طریق کالبد آسمانی است که ما عشق بی قید و شرط را می آموزیم .
کالبد آسمانی به صورت نوری دیده می شود که از رنگ های روشن و ملایم تشکیل شده است و درخشش زیبایی دارد .

این نور درخشش طلایی – نقره ای و کیفیت رنگ به رنگ شونده دارد .

هاله نورانی انسان

۷. لایه هفتم : لایه ی کلیشه ای کتری کالبد علّی

کالبد کتری حدود ۷۵ تا ۱۰۵ سانتیمتر از کالبد فیزیکی وسعت دارد و در برگیرنده همه کالبد های هاله ای همراه با کالبد فیزیکی است .
کالبد کتری از رشته های ظریف نور طلایی – نقره ای تشکیل شده که فرم کلی هاله را حفظ می کنند .
کالبد کتری ،حاوی یک ساختار شبکه ای طلایی از کالبد فیزیکی و همه ی چاکرا ها است .